Referat generalforsamling 2019

Referat ved generalforsamling onsdag den 8. juli 2020 på Hotel Højby Sø.

 

Der deltog 13 forbrugere.  

 Formanden Hans Helth bød velkommen til de fremmødte til generalforsamlingen, der først var fastsat til den 19. marts 2020, men grundet covid-19 og nedlukningen med forsamlingsforbud, har vi været låst, men nu må vi igen forsamles.

Han udbad sig forslag til dirigent. 

 Dernæst overgik vi til den udsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Valgt blev Anders Tange, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved udsendelse og uddeling af dagsorden og regnskab til samtlige andelstager, og efterfølgende var annonceret i pressen grundet nedlukningen/genåbningen ved covid-19 og dernæst fik godkendt dagsorden for generalforsamlingen.

 Dirigenten mente ikke at det var nødvendigt på nuværende tidspunkt at vælge stemmetællere, men såfremt det blev nødvendigt ville de blive valgt senere.                   

2. Bestyrelsens beretning

Formanden Hans Helth  indledte med henvisningen til de udmeldinger der var modtaget fra Styrelsen for Patientsikkerhed og gav en fyldig orientering om året der var gået – jf.den skriftlige beretning.Formanden afsluttede bestyrelsens beretning ved en tak til andelshaverne for at støtte op omkring vandværket og til bestyrelsen, den daglige drift på pasning og administration..

 Der var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, der herefter blev godkendt.

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Forretningsfører Anders Tange gennemgik det udsendte regnskab med noter, der udviser et overskud på kr. 239.044,06 med indtægter på kr. 1.250.498,64 og udgifter på kr. 1.011.454,58 og balancere i status pr. 31. december 2019 med kr. 9.602.162,10. 

Der kom ikke ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.  

4. Budget for det kommende år forelægges.

Forretningsfører Anders Tange gennem gik budgettet der udviser indtægter på kr. 1.267.000 og udgifter på kr. 987.000. Et budgetteret overskud på kr. 370.000. 

Budget 2020 blev herefter godkendt. 

5. Takstblad for perioden 1/10 2020 til 30/9 2021 forelægges.

Forretningsfører Anders Tange fremlagde bestyrelsens oplæg til takstblad for perioden og kunne oplyse, at der ikke var sket ændringer i forhold til indeværende periodes takstblad hvor  m3 udgør kr. 8,75 efter måler (landbrug m.fl. kr. 6,56).

Dog bemærkes, at indskud reguleres i henhold til lovgivningen, idet indskud svarer til den enkelte interessents andel af vandværkets nettoformue og udgør for perioden kr. 11.000,00.

Der var optaget en takst for besvarelser af henvendelser vedr. salg af ejendomme m.m. deer fastsættes til kr. 200,00 

Takstbladet blev godkendt til endelig godkendelse ved Odsherred kommune. 

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag. 

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen var 

Hans Helth og Mogens Skytte, og de blev genvalg. 

Valgt blev som:

         1 Suppleant valgtes  Kim Justesen, Byvænget 

         2 Suppleant valgtes  Anders Tange, Naqrvikvej 

8. Valg af 1 revisor + 1 suppleant

På valg er:

Revisor: Knud Erik Nielsen, der genvalgtes

Suppleant: Jens Bandholm, 

9. Eventuelt 

Lars Erik Vinter stillede spørgsmål omkring manglende hjælp til stenrydning på arealer ved den tidligere Højby-Hal, hvor han havde forpagtede arealer, men ved omlægning af vandledning var der fremkomet en masse sten.

Formanden oplyste, at der var givet ete svar tidligere, men at problematiken skulle afklares med ejeren, der er Odsherred kommune, der selv havde værete med ved omlægning af vandledningen til den tidligere inspektørbolig.

Dette svar var Lars Erik ikke tilfredsmed, da han havde da han havde medbragt en mail fra Agrovi.Konklusion til Lars Erik Vinter er at han bør tage snakken med bortforpagteren.

Kirsten Jensen fandt det er trist, at der ikke kommer opgørelser ved ejendomshandler.

Anders Tange kommenterede

Formanden oplyste at vi vil tage det op i bestyrelsen 

Der var ikke flere indlæg, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede for opbakningen til generalforsamlingen og bød herefter og herefter var der kaffe/brød. 

Således passeret kl. 19.30 

 

Ander Tange                    Stig Stormgaard

Dirigent                             Referent

 

Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følgende:

Formand Hans Helth

Næstformand Jan Søe

Sekretær Stig Stormgaard

Vedr.  Chlorothalonil.

Den 23/4 udsendte Miljøstyrelsen skrivelse vedr. Chlorothalonil, som Regionerne har analyseret for i en screening på udvalgte lokationer med punktkilder – dvs. en forventet risiko.

Stoffet har været anvendt i perioden 1982 – 2000 primært ved ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus.

Disse typer areal-anvendelse/punktkilder kan udgøre en risiko for tilstedeværelse af Chlorothalonil.

Screeningsundersøgelsen omfattede lidt over 100 punktkilder med over 600 prøver, hvor af Chlorothalonil blev fundet i 230 prøver. Heraf blev der påvist overskridelse i to vandværksboringer.

På baggrund af dette inkluderes Chlorothalonil fremover i pesticidpakken ved opdatering af gældende drikkevandsbekendtgørelse.

Odsherred Kommunes Vandteam henstiller dog, at vandværkerne udtager prøve for ovenstående stof hurtigst muligt, trods af, at der ikke forefindes en akkriditeret analyse, Miljøministeriet mener ikke man skal vente med at udtage prøven før der findes en akkrediteret målemetode.

Prøveresultatet vil derfor ikke være validt. 

Højby Vandværk for taget prøve den 6. maj 2019, når resultatet foreligger vil vi skrive det hjemmesiden.

Generalforsamling 2018

Højbyb Vandværk afholder generalforsamling den 21. marts 2019 kl. 19.30.

Afholdes på Hotel Højby Sø.

Dagsorden ifølge omdelte Indkaldelse/regnskab.

Efter Generalforsamlingen er Vandværket vært ved et mindre traktement.

18-Juni-2018

referat fra generalfarsamling den 22. marts. 2018

Referat ved generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 på Hotel Højby
Sø.
Der deltog 34 forbrugere.
Formanden Hans Helt bød velkommen til de fremmødte og udbad sig forslag til dirigent.
Dernæst overgik vi til den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Anders Tange, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved
udsendelse og uddeling af dagsorden og regnskab til samtlige andelstager
og dernæst fik godkendt dagsorden for generalforsamlingen.
Dirigenten udbad sig herefter forslag til stemmetællere og forslået og valgt blev Frits
Guldbæk og Erik Stapel.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden Hans Helt gav en fyldig orientering om året der var gået og viste diverse foto
via overhead på storskærm – jf.den skriftlige beretning.
Formanden afsluttede bestyrelsens beretning ved en tak til andelshaverne for at støtte op
omkring vandværket og til bestyrelsen, den daglige drift på pasning og administration..
Mogens Jensen stillede spørgsmålet omkring den ene målerbrønd, der endnu ikke var
foretaget udskiftning ved til digitalmålere, og henviste til, at det var vandværket der
tidligere selv havde foretaget indlæggelse af målerbrønd for ca. 25 – 30 år siden og der
var ikke sket opfyldning af jord, når man sammenlignede med vej og kansten i udstykning
ved Klokkelyngen. Han følte sig chikaneret af bestyrelsen.
Sagen kører nu via Odsherred kommune.
Jesper Jensen forespurgte til vandprøvetagning ved afgang fra værket, som han var
bekendt med, at andre værker gjorde og ikke ude hos forbrugerne som formanden oplyste
der ville ske.
Formanden kunne meddele, at her var der tale om ændring i lovgivning.
Der var ingen yderligere spørgsmål m.v. for uddybning til bestyrelsens beretning, der
herefter blev godkendt ved håndsoprækning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Forretningsfører Anders Tange gennemgik det udsendte regnskab med noter, der udviser
et undéroverskud på kr. 349.091,78 med indtægter på kr. 1.232.484,40 og udgifter på
kr. 1.581.576,18 og balancere i status pr. 31. december 2017 med kr. 9.725.798,29.
Det blev ligeledes nævnt, at vandværket havde haft en nytilgang af 4 andelshavere.
Der kom ikke ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der herefter blev
enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
4. Budget for det kommende år forelægges.
Forretningsfører Anders Tange gennem gik budgettet der udviser indtægter på kr.
1.267.000 og udgifter på kr. 721.000. Et budgetteret overskud på kr. 546.000.
Det blev nævnt, at der var sket en trykfejl i den udsendte dagsorden med tilhørende
regnskab og budget, hvor det stod nævnt, at det var budget 2016 mod rettelig 2018.
Budget 2017 blev herefter godkendt.
5. Takstblad for perioden 1/10 2018 til 30/9 2019 forelægges.
Forretningsfører Anders Tange fremlagde bestyrelsens oplæg til takstblad for perioden og
kunne oplyse, at der ikke var sket ændringer i forhold til indeværende periodes takstblad
hvor m3 udgør kr. 8,75 efter måler (landbrug m.fl. kr. 6,56).
Dog bemærkes, at indskud reguleres i henhold til lovgivningen, idet indskud svarer til den
enkelte interessents andel af vandværkets nettoformue og udgør for perioden kr.
10.400,00.
Det blev også nævnt, at tidligere tekst/takst omkring manglende vandaflæsning er udgået,
idet vandværket efter overgang til elektroniske måler selv foretager aflæsninger.
Der var optaget en takst for besvarelser af henvendelser vedr. salg af ejendomme m.m.
deer fastsættes til kr. 200,00
Takstbladet blev godkendt til endelig godkendelse ved Odsherred kommune.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
På valg til bestyrelsen var
Hans Helth og Mogens Skytte, og de var alle villige til genvalg.
Dirigenten udbad sig forslag.
Der var ikke yderligere forslag, hvorefter de begge blev genvalgt
Valgt blev som:
1 Suppleant valgtes Allan Akselbo, Timianvej
2 Suppleant valgtes Jens Erik Thomsen, Stenstrupvej
8. Valg af 1 revisor + 1 suppleant
På valg er:
Revisor: Knud Erik Nielsen, der modtager valg
Valgt blev: Knud Erik Nielsen,
Suppleant: Frits Guldbæk, Byvænget
9. Eventuelt
Jesper Jensen stillede spørgsmål til det udsendte materiales side 8 ”likviditetsopstillingen
er der ikke merdregnet eventuelle yderligere udgifter vedr. ombygningen” og om man så
kunne sige at værket var færdigt.
Formanden kommenterede med at arbejdet med værket er afsluttet og viste via billede fra
vores åbne kar, at her kunne der om muligt skulle ske ændringer.
Jesper Jensen forespurgte hvem der havde været teknisk rådgiver
Formanden nævnte, at det havde været Danvatec.
Mogens Jensen nævnte at det han sidste år rejste omkring byggesagen, nu om muligt
ville ende med en retssag.
For derefter at fremkomme med det nye omkring nedgravning af ny midlertidig
forsyningslinje bag administrationsbyggeriet, hvor bestyrelsen ikke havde søgt om
gravetilladelse og ej heller havde foretaget kontakt til grundejeren. Igen en chikane fra
bestyrelsen.
Formanden kunne kun oplyses, at det ikke var en chikane og indbød til et møde. Det blev
også nævnt at Mogens Jensen selv havde bedt om at al henvendelse skulle ske til hans
advokat.
Vi har sendt en skriftlig beklagelse over manglende kontakt, men vi formodede, at når en
af hans medarbejdere overgrave vores ledning og kontakter sin arbejdsgiver.
George Bauerfeind supplerede med oplysning at det var ved 2 forskellige steder, der var
sket brud i udgravning med ca. 1 m og at hullerne skulles fyldes op af en betonbil der
ventede, hvorfor man ikke bare kunne foretage en midlertidig reparation og da ikke under
en udvidelse af administrationen.
Jan Søe kom med en hilsen til Mogens Jensen omkring hans sene henvendelse her i
marts når uheldet allerede var i januar.
Fra deltagere blev der sagt, at det drejede sig om 2017 og ikke for hvad der er sket i 2018.
Dirigenten stoppede debaten, som måtte afsluttes på anden måde.
Der var ikke flere indlæg, hvorefter dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for opbakningen til generalforsamlingen og bød herefter på let
spisning.
Således passeret kl. 20.18
Ander Tange Stig Stormgaard
Dirigent Referent

01-Marts-2018

Generalforsamling.

Der afholdes generalforsamling den 22. marts 2018, kl. 19.30 på Hotel Højby Sø.
Dagsorden i henhold til vandværkets vedtægter.
Indkaldelse til generalforsamling fremsendes eller omdeles til andelshaverne.

29-September-2017

Vedr. Pesticider i vandet.

Efter stor uro i blandt befolkningen i Danmark, efter der blev fundet chloridazon og desphenyl-chloridazon i vandet i flere boringer, kan bestyrelsen i Højby Vandværk nu berolige vores forbrugere, vi har endelig modtaget svar fra vores laboratorium, der er ingen af disse stoffer i vandet fra Højby Vandværk.
Du kan se prøveresultatet under fanen Vandkvalitet.

15-September-2017

Pressemeddellelse fra Odshered kommunes Vandteam

Odsherred kommunes vandteam her netop udsendt følgende pressemeddelelse vedr. pesticider i drikkevand i Odsherreds kommune;

Pressemeddelelse

Flere vandværker i Odsherred Kommune er i gang med at undersøge om deres drikkevand indeholder stofferne chloridazon og desphenyl-chloridazon.
Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt fra stoffet chloridazon.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, som er blevet anvendt i Danmark til roer, løg og rødbeder. Stoffet blev forbudt i Danmark i 1996.

I Odsherred Kommune har flere vandværker allerede fået analyseret for stoffet. Da vandværker i hele landet indsender prøver til analyse, har laboratorierne lang ventetid på resultaterne. Derfor har vandværkerne og Odsherred kommune endnu ikke modtaget alle resultater.

Følgende vandværker har modtaget resultatet af analysen:

Egebjerg Vandværk
Ordruplund Vandværk
Skamlebæk Vandværk

Stoffet er IKKE fundet i deres drikkevand.

Ved en fejl har DR på deres hjemmeside oplyst at Højby Vandværk i Odsherred Kommune har fundet stoffet i deres drikkevand. Det er ikke korrekt. Højby Vandværk har analyseret for stoffet, men de har endnu ikke modtaget resultatet.

Odsherred Kommune vil løbende orientere om resultaterne på kommunens hjemmesiden.

15-September-2017

Pesticider i drikkevand.

Dr.dk har i dag en artikel vedr. pesticider i drikkevandet, dette er bl.a illustreret med et kort over Danmark, et vandværk der hedder Højby Nord, er blevet placeret i Odsherred, netop ved vores vandværk. Dette var en fejl fra DR.Dk side, hvorfor DR. har rettet kortet og sat følgende overskrift ind:

Stribevis af nye pesticid-fund: Her hærger "glemt" sprøjtemiddel
Antallet af lukkede drikkevandsboringer er på kort tid steget markant. OBS: Bemærk at Højby Vandværk tidligere var placeret forkert, i Odsherred. Det ligger ved Odense.

I forbindelse med at der blev fundet pesticider i vandet rundt om i Danmark, tog bestyrelsen for Højby Vandværk dette meget alvorligt, hvorfor vi straks bestilte prøver, disse blev taget den 30. august, desværre ligger der ikke resultater på dette endnu da laboratorierne ha fået meget travlt af samme årsag. Så snart vi får resultaterne fra vores laboratorie, bliver disse lagt ud på hjemmesiden.

21-August-2017

Højby Vandværk leverer vand vand til forbrugerne.

Siden den 8. maj har Højby Vandværk igen leveret godt vand til forbrugerne, der er siden blevet udpumpet 26700 m3.
Efter en så stor og gennemgribende renovering kan det være svært at overholde vandkvalitetskravene, der kan gå ganske lang tid før bakterie floraen er nede på almindeligt niveau. Dette var bestyrelsen klar over inden vi satte renoveringen i gang, vi var derfor hurtig ude for at søge om at sætte UV-anlæg op. Vi fik tilladelse til dette fra Odsherreds kommune i første omgang i op til et halvt år, naturligvis med krav op at få foretaget ugentlige vandprøver.
Den sidste prøve der er taget var den 21. august, kan ses under fanen Vandkvalitet.
Omkring byggeriet kan vi sige, at vi snart er færdige, håndværker og bestyrelse er ved at lægge sidste hånd på værket. Når vi er endelige færdige vil vi indsætte en billedserie fra byggeriet.

24-Marts-2017

Vi får vand fra Nyrup Vandværk.

På grund af installationer af vandbehandlingsanlæg samt pumper er Højby Vandværk lukket ind til videre, i den periode der går med installationerne vil Højby Vandværks forbrugere få vand fra Nyrup Vandværk. Det kan derfor opleves, at der er mindre tryk på vandet.

24-Marts-2017

Generalforsamling den 23. marts 2017

Ved generalforsamling i Højby Vandværk på Hotel Højby Sø blev følgende personer valgt til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer:
Erik Vang Larsen
Stig Stormgaard
Jørn Nielsen
Suppleanter:
1. Jan Søe
2. Allan Akselbo
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor Erik Stabel
Suppleant Frits Guldbæk.

Ved generalforsamlingen orienterede formanden, at det af bestyrelsen forslåede punkt vedr. vandsamarbejde under Odsherreds Vandråd, (note 1) blev trukket tilbage. Årsagen til dette var, at der i kontaktudvalgene for de gamle kommuner, Dragsholm og Trundholm, ikke kunne opnås enighed vedr. samarbejdet.

Vedr. forslag fra bestyrelsen om at indgå forhandling med Højby Lokalråd, om overdragelse af den gamle højdebeholder samt udpumpnings hus til kulturelle formål. (note 2) Bestyrelsen havde foreslået at dette skulle ske uden omkostninger for vandværket.
Der blev stillet modforslag:
Bestyrelsen skal indgå i forhandling med Højby Lokalråd om overdragelse, også selv om dette var forbundet med udgifter for Højby Vandværk.
Modforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

09-Februar-2017

Generalforsamling

Højby Vandværk A.M.B.A. afholder generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 klokken 19.00, på Hotel Højby Sø. Dagsorden efter vedtægterne. Dagsorden, regnskaber samt indkomne forslag vil blive adresse omdelt senere.

11-Februar-2017

Ombygning af Højby Vandværk.

For at Højby Vandværk skal kunne klare de øgede krav der har været gennem årene, her det været nødvendigt at renovere vandværket. Det har været nødvendigt at bygge til samt udbygge vores vandbehandlingsanlæg. Det betyder, at vi her til foråret har et vandværk, der er rustet til fremtiden, et vandværk der lever op til de hygiejniske krav, lever op til en arbejdsplads og lever op til de krav der er til kontrol af vandværket.
Efter renoveringen af vandværket starter vandværket med udskiftning af forbrugsmålere. Se mere under fanen "Forbrugsmålere"

12-Februar-2017

Nyt Regulativ

Odsherred kommune har udarbejdet nyt vandregulativ for de forbrugerejede drikkevandsforsyninger i Odsherred, i samarbejde med Odsherreds Vandråd.
Processen omkring behandling og godkendelse i byrådet og efterfølgende 4 ugers klagefrist er nu afsluttet og regulativet er godkendt.
Du kan se det nye regulativ under regulativ i kommandolinien.